นักบัญชีหลายท่านที่มีฝีมือ แต่ถ่ายทอดไม่ได้             แต่ทีมงานเด็กบัญชีติวเตอร์ เป็นมืออาชีพด้านการสอน

ผู้ประกอบการทุกท่านวางใจได้เรื่องการถ่ายทอด         หากรู้บัญชี ลดต้นทุนเป็น เก่งภาษี แค่นี้ก็ร่ำรวยได้แน่นอน

 

คลิป VDO อธิบายหลักสูตรผู้ประกอบการ

 

 

        จากประสบการณ์ที่เคยเปิดติวบัญชีในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการหลายท่านติดต่อเข้ามาเรียนวิชาบัญชี โดยเน้นในส่วนที่สามารถนำไปใช้จริงได้เพื่อเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหลักสูตร จัดทำเอกสารสรุปต่างๆที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ทางบัญชีไปใช้ในองค์กรให้สามารถทำกำไรได้สูงสุด

 

        สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการ จะเป็นการจัดในรูปแบบระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านมีเวลาที่จำกัด  และที่สำคัญเนื้อหาทางบัญชีที่จำเป็นต้องเรียนนั้นจะเป็นในส่วนของการนำไปบริหาร ไม่ได้ต้องไปบันทึกรายการบัญชีอย่างละเอียด หลักสูตรของทางสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์จึงจัดเป็น คอร์สระยะสั้น 2 วัน โดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ค่ะ

 

รายละเอียดหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

          ระดับพื้นฐาน

1.   หลักสูตรบัญชีพื้นฐาน

2.  หลักสูตรวางแผนภาษี

 

หลักสูตรบริหาร

3.  หลักสูตรบริหารสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุน

4.  หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน

5.  หลักสูตรการใช้โปรแกรมบัญชี โดย Express (สำหรับนักบัญชีมือใหม่ และเด็กบัญชีที่ใกล้เรียนจบ)

 

1. หลักสูตรบัญชีพื้นฐาน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        ความหมายของชื่อบัญชีต่างๆ

·        เข้าใจกระบวนการทางบัญชี (ได้ทดลองวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นจริงและทดลองลงบัญชี)

·        เข้าใจวัตถุประสงค์ของทุกงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบส่วนของเจ้าของ, งบกระแสเงินสด)

·        เข้าใจกระบวนการทางบัญชี

 

2. หลักสูตรวางแผนภาษี ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจระบบของภาษีอากร (ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล)

·        เข้าใจความหมายของแต่ละแบบภาษีและกำหนดการยื่น

·        สามารถกรอกแบบภาษีประจำเดือนได้เอง ( ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ 30 )

·        เทคนิคการวางแผนภาษีของบริษัท

 

3. หลักสูตรบริหารสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        ความหมายและหลักการของธุรกิจพณิชยกรรม (ซื้อมาขายไป)

·        เข้าใจวิธีการและนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือ (เข้าก่อนออกก่อน, ถัวเฉลี่ย)

·        วิธีการคำนวณหาต้นทุนสินค้าที่ถูกต้อง

·        เทคนิคการควบคุมต้นทุน

 

4. หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจความหมายของงบการเงินแต่ละชนิด (นำงบในตลาดหลักทรัพย์มาวิเคราะห์)

·        เทคนิคการใช้อัตราส่วนต่างๆ ในการวิเคราะห์งบการเงิน

·        แนวทางในการนำอัตราส่วนมาใช้ในงานบริหาร และตัดสินใจลงทุน

·        เทคนิคการคำนวณอัตราผลตอบแทน ROI และการคำนวณค่าของเงินตามเวลา (PV,FV)

 

5. หลักสูตรการใช้โปรแกรมบัญชี โดย Express (เบื้องต้น) ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจการทำงานของ โปรแกรม Express

·        ทดลองใส่ข้อมูลจริงลงระบบ

·        เข้าวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด และตรวจสอบ

·        สามารถเรียกให้แสดงผลในรูปแบบงบการเงินต่างๆ

 

 

ทีมงานผู้สอน                      ติวเตอร์พี่อัส ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                  ปริญญาตรีการบัญชี (สาขาต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 2  มทร.พระนคร

                                                  ปริญญาโทการตลาด  Stamford International University

                                                  ปริญาโทการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

                                         ติวเตอร์พี่กวางติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                  ปริญญาตรีการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.หอการค้าไทย

                                                  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ CPA

                                         ติวเตอร์พี่มล ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                   ปริญญาตรีการบัญชี บัญชี (สาขาต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มทร. พระนคร

                                                   ปริญญาโท การเงิน ม.รามคำแหง

                                                   ผู้ทำบัญชีอิสระ

                                          ติวเตอร์พี่ชัย ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                    ปริญญาตรีการบัญชี บัญชี (สาขาต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มทร. พระนคร

                                                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

 

 

 

สถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์  

โทร. 084-103-0099

www.dekbunchee.com

Visitors: 98,265